Certyfikowane szkolenia

Trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) – I,II stopień – edycja II

450.00 

„Trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) – I,II stopień – edycja II”

Termin: 13 lipca (8.30-15.00) i 14 lipca 2024 (8.30 – 13.15)

Miejsce: online – Microsoft Teams

Prowadząca: mgr Monika Węgrzyn – wykładowca akademicki, psychoprofilaktyk społeczny, doradca zawodowy, pedagog, logopeda, ekspert w zakresie nowoczesnych technologii i aplikacji edukacyjnych, specjalista edukacji włączającej, orzecznik.

Cel Szkolenia: Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego i efektywnego prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Szkolenie koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy o rozwoju społeczno-emocjonalnym, metodach diagnozy…  Więcej

Brak w magazynie

Termin: 13 lipca (8.30-15.00) i 14 lipca 2024 (8.30 – 13.15)

Miejsce: online – Microsoft Teams

Prowadząca: mgr Monika Węgrzyn – wykładowca akademicki, psychoprofilaktyk społeczny, doradca zawodowy, pedagog, logopeda, ekspert w zakresie nowoczesnych technologii i aplikacji edukacyjnych, specjalista edukacji włączającej, orzecznik.

Cel Szkolenia: Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego i efektywnego prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Szkolenie koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy o rozwoju społeczno-emocjonalnym, metodach diagnozy uczestników oraz strategiach zarządzania i dokumentacji zajęć TUS. Kurs ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów napotykanych w pracy edukacyjnej oraz ewaluacji efektywności zajęć.

Program, struktura i zawartość kursu:

1. Wprowadzenie

 • Definicja i znaczenie umiejętności społecznych.
 • Zadania rozwojowe i ich wpływ na procesy uczenia się.
 • Analiza czynników wpływających na rozwój emocjonalny oraz zaburzenia.
 • Przegląd i ocena istniejących programów TUS.

2. Organizacja zajęć TUS

 • Przygotowanie dokumentacji zajęć.
 • Organizacja zajęć i metody wykorzystywane podczas zajęć TUS.
 • Diagnoza uczestników z uwzględnieniem specyfiki grupy.
 • Omówienie schematu typowej lekcji TUS z uwzględnieniem adaptacji do różnych środowisk edukacyjnych.

3. Obszary omawiane na kursie:

 • Emocje
 • Przegląd ćwiczeń na rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami.
 • Techniki pomocne w edukacji emocjonalnej uczniów.
 • Jak dokumentować postępy i problemy w obszarze zarządzania emocjami.
 • Komunikacja interpersonalna
 • Techniki efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Przegląd ćwiczeń na przełamywanie barier komunikacyjnych.
 • Metody ewaluacji umiejętności komunikacyjnych uczniów.
 • Normy społeczne
 • Zajęcia praktyczne na zrozumienie i aplikację norm społecznych.
 • Dokumentowanie interakcji i reakcji na normy w różnych kontekstach.
 • Teoria umysłu.
 • Ćwiczenia na rozwijanie zdolności rozumienia perspektyw innych.
 • Techniki dokumentacji i oceny postępów w rozumieniu intencji innych.
 • Samowiedza i samoświadomość.
 • Techniki rozwijania samoświadomości i autoprezentacji.
 • Dokumentacja rozwoju osobistego uczestników.
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 • Strategie zarządzania stresem i konfliktami.
 • Metody dokumentowania i analizy sytuacji kryzysowych.
 • Współpraca.
 • Ćwiczenia na budowanie efektywnej współpracy.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów i dokumentowania ich przebiegu.
 • Asertywność.
 • Rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania opinii i ustalania granic.
 • Ewaluacja i dokumentacja postępów w asertywności uczestników.

4. Podsumowanie kursu

 • Przegląd nabytych umiejętności.
 • Metody ewaluacji efektywności przekazanych treści.
 • Zbieranie opinii i sugestii od uczestników na temat kursu.

Metodologia: Kurs prowadzony będzie w formie interaktywnych wykładów, ćwiczeń praktycznych i dyskusji grupowych. Zastosowanie tych form zapewni uczestnikom maksymalne zaangażowanie oraz skuteczność przyswajania umiejętności.

Korzyści dla uczestników: Uczestnicy zyskają kompleksowe umiejętności teoretyczne i praktyczne, które umożliwią skuteczne prowadzenie zajęć TUS. Szkolenie to pozwoli uczestnikom na efektywniejsze wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów oraz na profesjonalne zarządzanie i dokumentowanie własnej pracy edukacyjnej.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia Trenera TUS I i II stopnia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 7 dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia w przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy