Certyfikowane szkolenia

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

20.00 

Prowadząca: mgr Agnieszka Karłuk – Trener Umiejętności Społecznych, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog. Pedagog opiekuńczo-wychowawczy. Edukator i rehabilitant osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum Autyzmu i z zespołem Aspergera. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel plastyki. Twórca innowacyjnych programów i realizator zajęć dotyczących fototerapii, kodowania jako twórczego działania i zajęć doskonalących technikę czytania. Wykładowca specjalizujący się w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program szkolenia:

  1. Autyzm i diagnoza spektrum autyzmu
  2. Triada spektrum autyzmu
  3. Objawy autyzmu w reakcjach społecznych, w zakresie komunikacji zachowań
  4. Klasa integracyjna i indywidulana praca z uczniem ze spektrum
  5. Zasady terapii osób ze spektrum